Objective


Demand for highly skilled, efficient, healthy and socially engaged citizens and employees is increasing. Skills mismatches pose a massive economic and societal burden in EU, and compromise the employability, wellbeing and quality of life of millions of Europeans.

Higher Education Institutions as drivers for wider socio-economic change and innovation, host a significant proportion of the future workforce. Although students in Ηigher Εducation commonly graduate with excellent technical academic skills to do well in their future profession and general in life, it is highly debated whether higher education graduates also have developed sufficient transversal/soft skills essential to do well and succeed in different aspects of life.

The project’s main objective is to a) provide new understanding on transversal skills of students in higher education, b) develop innovative educational material and tools for transversal skills training, and c) integrate all the produced material in an applicable framework for transversal skills training.

 

The project is conducted by a consortium of 4 European countries (Cyprus, Netherlands, Spain and Greece) under the supervision of Prof. Georgia Panayiotou (PI) of the Department of Psychology at the University of Cyprus.Doelstelling

De vraag naar hoogopgeleide, efficiënte, gezonde en sociaal betrokken burgers en werknemers neemt toe. De discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden vormt een enorme economische en maatschappelijke last in de EU en brengt de inzetbaarheid, het welzijn en de levenskwaliteit van miljoenen Europeanen in gevaar.

Instellingen voor hoger onderwijs zijn een drijvende kracht voor bredere sociaal-economische verandering en innovatie, en leiden een aanzienlijk deel van de toekomstige beroepsbevolking op. Hoewel studenten in het hoger onderwijs gewoonlijk afstuderen met uitstekende technische academische vaardigheden om het goed te doen in hun toekomstige beroep en in het algemeen in het leven, is het zeer de vraag of afgestudeerden in het hoger onderwijs ook voldoende transversale vaardigheden /soft skills hebben ontwikkeld die essentieel zijn om het goed te doen en te slagen in verschillende aspecten van het leven.

Het hoofddoel van het project is om a) nieuwe inzichten te verkrijgen in transversale vaardigheden van studenten in het hoger onderwijs, b) innovatief onderwijsmateriaal en instrumenten te ontwikkelen voor het trainen van transversale vaardigheden, en c) al het geproduceerde materiaal te integreren in een toepasbaar kader voor het trainen van transversale vaardigheden.


Het project werd uitgevoerd door een consortium van 4 Europese landen (Cyprus, Nederland, Spanje en Griekenland) onder toezicht van Prof. Georgia Panayiotou (PI) van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Cyprus.


Objetivo

La demanda de ciudadanos y empleados altamente cualificados, eficientes, sanos y socialmente comprometidos va en aumento. La falta de habilidades y competencias supone una enorme carga económica y social en la UE y compromete la empleabilidad, el bienestar y la calidad de vida de millones de europeos.

Las instituciones de Educación Superior, como motores de cambios socioeconómicos más amplios e innovadores, acogen a una proporción significativa de la futura mano de obra. Aunque los estudiantes de enseñanza superior suelen graduarse con excelentes competencias académicas técnicas para desenvolverse bien en su futura profesión y en la vida en general, es objeto de gran debate si los graduados de la enseñanza superior también han desarrollado suficientes habilidades transversales/blandas esenciales para desenvolverse bien y tener éxito en diferentes aspectos de la vida.

El objetivo principal del proyecto es: a) aportar nuevos conocimientos sobre las habilidades transversales de los estudiantes de enseñanza superior, b) desarrollar materiales y herramientas educativas innovadoras para la formación en habilidades transversales, y c) integrar todo el material producido en un marco aplicable para la formación en habilidades transversales.


El proyecto está liderado por un consorcio de cuatro países europeos (Chipre, Países Bajos, España y Grecia) bajo la supervisión de la profesora Georgia Panayiotou (IP) del Departamento de Psicología de la Universidad de Chipre.


Σκοπός

Η ζήτηση για εξαιρετικά καταρτισμένους, αποτελεσματικούς, υγιείς και κοινωνικά ενεργούς πολίτες και εργαζομένους αυξάνεται. Το χάσμα δεξιοτήτων επιβάλλει ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό βάρος στην ΕΕ και θέτει σε κίνδυνο την απασχολησιμότητα, την ευημερία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως οδηγοί της γενικότερης κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής και καινοτομίας, φιλοξενούν σημαντικό μέρος του μελλοντικού εργασιακού δυναμικού. Αν και οι φοιτητές/ριες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνήθως αποφοιτούν με εξαιρετικές τεχνοκρατικές ακαδημαϊκές δεξιότητες ώστε να επιτύχουν στο μελλοντικό τους επάγγελμα και γενικώς στη ζωή, αμφισβητείται αν έχουν επίσης αναπτύξει επαρκείς εγκάρσιες/ήπιες δεξιότητες ώστε να επιτύχουν και σε άλλες πτυχές της ζωή

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι α) να παρέχει μια νέα κατανόηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων των φοιτητών/ριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) να αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και εργαλεία για την εκπαίδευση εγκάρσιων δεξιοτήτων, και γ) να ενσωματώσει το υλικό που θα παραχθεί σε ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο και για ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.


Το έργο διενεργείται από μια κοινοπραξία 4 Ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Ολλανδία, Ισπανία και Ελλάδα) υπό την εποπτεία της καθ. Γεωργίας Παναγιώτου (ΕΥ) του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.Partners

University of Cyprus SilverSky3D VU Marca UJA University of Crete